Vedtekter

Vedtekter for Skånevik Ølen Kraftlag AS

(Vedtatt 6. juni 2023)

§ 1 – Foretaksnamn

Selskapets namn er Skånevik Ølen Kraftlag AS.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Vindafjord kommune. Generalforsamlinga skal haldast  i Skånevik eller Ølen annakvart år.

§ 3 – Føremål

Selskapets føremål er å forvalta aksjar i Haugaland Kraft AS til beste for aksjonærane..

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen er kr 24 362 362,80 fordelt på 243 623 628 aksjar, kvar pålydande kr 0,10. Aksjane kan ikkje pantsetjast.

Selskapets aksjar skal vera registrert i eit verdipapirregister..

§ 5 – Styre

Selskapets skal ha eit styre av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som blir valde av generalforsamlinga.  Styremedlemmene og varamedlemmene vert valde for to år.  Generalforsamlinga vel styrets leiar og nestleiar for eitt år om gongen.

§ 6 – Signatur

Selskapets firma vert teikna av styrets leiar i fellesskap med ein styremedlem. Styret kan gi prokura.

§ 7 - Omsetning av aksjar

Erverv av aksjar skal godkjennast av styret i samsvar med aksjelova §§ 4-16 og 4-17. Samtykke kan berre nektast dersom det ligg føre sakleg grunn.

Aksjelova sine regler om forkjøpsrett (§§ 4-19 til 4-23) gjeld ikkje ved eigarskifte av aksjar i selskapet.

Eigarar i SØK AS har ikkje høve til å erverva SØK-aksjar viss dei eig meir enn 10 %, eller vert eigar av meir enn 10 % av selskapet, utan at det ligg føre skriftleg godkjenning frå Haugaland Kraft og Haugaland Kraft sine eigarar.

§ 8 – Generalforsamlinga

Innkalling til generalforsamling skal vera sendt seinast 14 dagar før møtet skal haldast.

Dokument som gjeld saker som skal opp på selskapets generalforsamling, herunder dokument som etter lov skal takast inn i eller leggjast ved innkallinga til generalforsamlinga, treng ikkje sendast til aksjeeigarane viss dokumenta er tilgjengelege på selskapet si heimeside. Ein aksjeeigar kan likevel krevja å få tilsendt dokumenta som gjeld saker som skal opp på generalforsamlinga.

Ordinær generalforsamling skal haldast kvart år innan utgangen av juni månad. På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande spørsmål takast opp og avgjerast:

-       Godkjenning av årsrekneskapen og årsmeldinga, herunder utdeling av utbytte.

-       Val av medlemmer og varamedlemmer til styret.

-       Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer inn under generalforsamlinga.

§ 9 – Stemmerett på generalforsamlinga

På generalforsamlinga har kvar aksje ei stemme, og aksjelova sine reglar om fleirtalskrav, fullmektig og fullmakt gjeld.

§ 10 - Valkomité

Selskapet skal ha ein valkomité. Valkomiteen skal ha 3 medlemmer som skal veljast av generalforsamlinga med ei tenestetid på tre år.

Valkomiteen si oppgåve er å avgi innstilling til generalforsamlinga om val av medlemmer og varamedlemmer til styret, herunder styrets leiar og nestleiar, medlemmer til valkomiteen og honorar til medlemmer og varamedlemmer av styret.

Generalforsamlinga skal vedta instruks for valkomiteen. Generalforsamlinga fastset honorar til valkomiteens medlemmer etter forslag frå styret.

§ 11 – Oppløysing

Vedtak om oppløysing krev tilslutning frå ¾ av stemmene på generalforsamlinga. Ved sal av aksjar selskapet har erverva i Haugaland Kraft AS, skal 20 % av netto salsoppgjer  overførast til SØK-stiftinga for allmennyttige og liknande føremål. Forslag om oppløysing skal følgja innkallinga til generalforsamlinga med forslag frå styret om korleis selskapet sine verdiar skal disponerast..

* * * * *