Vedtekter

 

Vedtekter for Skånevik Ølen Kraftlag AS

(Vedteke 13. juni 2017)

 

§ 1 – Foretaksnamn
Selskapets namn er Skånevik Ølen Kraftlag AS.

§ 2 – Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Vindafjord kommune. Generalforsamlinga skal haldast i Skånevik eller Ølen annakvart år.

§ 3 – Føremål
Selskapets føremål er å eiga aksjar i Haugaland Kraft AS for å bidra til sikker og moderne forsyning av energi og breibandstenester i Skånevik Ølen Kraftlag SA sitt konsesjonsområde per 1. januar 2017 (seinare i vedtektene omtalt som "konsesjonsområdet").
Selskapet kan i tillegg driva, delta i eller samarbeida med andre selskap om bygde- og næringsutvikling og andre aktivitetar med forretningsmessig tilknyting til konsesjonsområdet.
Selskapet kan i tillegg ta del i eller støtta samfunnsnyttige tiltak og aktivitetar, samt fremja allmennyttige føremål til beste for innbyggjarane i konsesjonsområdet.

§ 4 – Aksjekapital
Aksjekapitalen er kr 22 562 362,80, fordelt på 225 623 628 aksjar, kvar pålydande kr 0,10. Aksjane kan ikkje pantsetjast.
Selskapets aksjar skal vera registrert i eit verdipapirregister.

§ 5 – Styre
Selskapets skal ha eit styre av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som blir valde av generalforsamlinga. Minst to av styremedlemmene og ein av varamedlemmene skal ha tilknyting til Etne kommune, og tilsvarande skal minst to av styremedlemmene og ein av varamedlemmene ha tilknyting til Vindafjord kommune. Styremedlemmene og varamedlemmene vert valde for to år. Generalforsamlinga vel styrets leiar og nestleiar for eitt år om gongen. Styreleiar og nestleiar skal ikkje koma frå same kommune. Alle styremedlemmer må eiga aksjar i selskapet og tilfredsstilla krava for å erverva aksjar som bestemt i § 7.

§ 6 – Signatur
Selskapets firma vert teikna av styrets leiar i fellesskap med ein styremedlem. Styret kan gi prokura.

§ 7 – Krav om geografisk tilknyting, omsetning av aksjar
Aksjar i selskapet kan berre ervervast av privatpersonar og føretak som er busette i eller har registrert forretningsadresse innanfor konsesjonsområdet. Med erverv meiner ein i denne samanheng alle overføringar av aksjar, herunder ved arv, fusjon/fisjon m.m.
Erverv av aksjar skal godkjennast av styret i samsvar med aksjelova §§ 4-16 og 4-17. Samtykke kan berre nektast dersom det ligg føre sakleg grunn.
Aksjelova sine regler om forkjøpsrett (§§ 4-19 til 4-23) gjeld ikkje ved eigarskifte av aksjar i selskapet.

§ 8 – Generalforsamlinga
Innkalling til generalforsamling skal vera sendt seinast åtte dagar før møtet skal haldast.
Dokument som gjeld saker som skal opp på selskapets generalforsamling, herunder dokument som etter lov skal takast inn i eller leggjast ved innkallinga til generalforsamlinga, treng ikkje sendast til aksjeeigarane viss dokumenta er tilgjengelege på selskapet si heimeside. Ein aksjeeigar kan likevel krevja å få tilsendt dokumenta som gjeld saker som skal opp på generalforsamlinga.

Ordinær generalforsamling skal haldast kvart år innan utgangen av juni månad. På den ordinære generalforsamlinga skal følgjande spørsmål takast opp og avgjerast:
- Godkjenning av årsrekneskapet og årsmeldinga, herunder utdeling av utbytte.
- Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
- Andre saker som etter lova eller vedtektene høyrer inn under generalforsamlinga.

§ 9 – Stemmerett på generalforsamlinga
På generalforsamlinga har kvar aksjeeigar ei stemme. Stemmer som blir avgjevne av ein fullmektig, skal telja som om dei var fullmektigen sine eigne, dvs. at kvar fullmektig berre har ei stemme, likevel slik at ein fullmektig som også er aksjeeigar, kan avgi to stemmer."

§ 10 - Valkomité
Selskapet skal ha ein valkomité. Valkomiteen skal ha 3 medlemmer som skal veljast av generalforsamlinga med ei tenestetid på tre år. Minst ein av medlemmene skal ha tilknyting til Etne kommune, og tilsvarande skal minst ein av medlemmene ha tilknyting til Vindafjord kommune.
Alle medlemmer av valkomiteen må eiga aksjar i selskapet og tilfredsstilla krava for å erverva aksjar som bestemt i § 7.
Valkomiteen si oppgåve er å avgi innstilling til generalforsamlinga om val av medlemmer og varamedlemmer til styret, herunder styrets leiar og nestleiar, medlemmer til valkomiteen og honorar til medlemmer og varamedlemmer av styret.
Generalforsamlinga skal vedta instruks for valkomiteen. Generalforsamlinga fastset honorar til valkomiteens medlemmer etter forslag frå styret.

§ 11 – Oppløysing
Vedtak om oppløysing krev tilslutning frå ¾ av stemmene på generalforsamlinga. Viss eit forslag om oppløysing ikkje får slikt fleirtal, kan saka reisast i ny generalsforsamling tidlegast ein månad seinare, som då kan gjera slikt vedtak med det fleirtal som aksjelova bestemmer. Forslag om oppløysing skal følgja innkallinga til generalforsamlinga med forslag frå styret om korleis selskapet sine verdiar skal disponerast.

* * * *