Om oss

Om SØK AS

Selskapets føremål er å forvalta aksjar i Haugaland Kraft AS til beste for aksjonærane. Aksjane skriv seg frå integreringa mellom Haugaland Kraft AS og Skånevik Ølen Kraftlag SA i 2017.

Skånevik Ølen Kraftlag AS eig 3,82 % i Haugaland Kraft AS.

I omdanningsprosessen blei det vist til at SØK skal nytta eigarskapet i HK AS til å:

1.  Bidra til sikker og moderne forsyning av energi i konsesjonsområdet til SØK AS per 1.1.17.

2.  Bidra til breibandutbygging i konsesjonsområdet

3. Leggja til rette for bygde- og næringsutvikling i konsesjonsområdet til SØK AS per 1.1.17.

4. Støtta samfunnsnyttige tiltak og aktivitetar til beste for innbyggjarane  i konsesjonsområdet til SØK AS per 1.1.17.

Etter omdanninga i 2021 og opprettinga av SØK-stiftinga, blir  punkt 3 og 4 vidareført av stiftinga.

Rammer for SØK AS - selskapsføremål, jfr. § 3 i vedtektene

«Selskapets føremål er å forvalta aksjar i Haugaland Kraft AS til beste for aksjonærane.»

 Det er utarbeidd styreinstruks som regulerer styret sine arbeidsoppgåver mm. Styreleiaren har eit særleg ansvar for å sikra at styret fungerer tilfredsstillande, og at styreoppgåvene blir ivaretekne på ein best mogleg måte.

Styreleiaren har ansvaret for at det årleg, rundt årsskiftet og i god tid før Generalforsamling,  blir gjennomført ein grundig vurdering av SØK sin aktivitet.

Styret i SØK AS

Noralf Matre - styreleiar
John Karsten Hustveit - nestleiar
Harald Hetland - styremedlem
Ståle Jordal - styremedlem
Linda Bøthun - styremedlem
Anja Hauge Christiansen - varamedlem (fast møtande)
Torleif Heggebø  - varamedlem

 

Last ned SØK-logo her

 

Konsesjonsområdet per 1.1.17. bestod av: 
Bjoa, Skånevik, Vikebygd, Ølen, Ølensvåg og Åkrafjorden