Kjøp/sal av aksjar

Oversikt over interessentar for kjøp/sal av SØK-aksjar:

All dialog vedrørande kjøp og sal foregår direkte mellom kjøpar og seljar fram til de har fylt ut skjema for sal som deretter skal sendast til post@sok.no for godkjenning i styret. 

SKJEMA FOR SAL

For å vera registrert på denne sida må ein senda inn ei melding til post@sok.no med følgjande informasjon: 
- Namn
- E-post
- Telefonnummer
- Kjøp eller sal? 
- Evt. kommentarar

Namn: E-post:  Telefon:  Kjøp/Salg: 
Håkon Matre haakonmatre@webmail.no 901 09 490 Kjøp
Arne Risøy arvekst@gmail.com 41 24 51 09 Kjøp
Arnfinn Vølstad a-voe@online.no 901 54 976 Kjøp
Steinar Matre steinar.matre@westcon.no 990 30 708 Kjøp

Aksjane i SØK AS kan fritt omsetjast ved sal, dei kan bli gitt bort som gåve eller arv mm. I tillegg må ei kvar overføring av aksjar godkjennast av styret slik aksjelova krev.