Kjøp/sal av aksjar

Her kjem ei oversikt over interessentar for kjøp og sal av aksjar i SØK. 


Me minnar om at all dialog vedrørande kjøp og sal foregår direkte mellom kjøpar og seljar fram til de har fylt ut skjema for sal som deretter skal sendast til post@sok.no for godkjenning i styret. 
For å vera registrert på denne sida må ein senda inn ei melding til post@sok.no med følgjande informasjon: 
- Namn
- E-post
- Telefonnummer
- Kjøp eller sal? 
- Evt. kommentarar

 

Minnar om retningslinjer for kven som kan erverva aksjar i SØK:

Aksjane i SØK AS kan omsetjast ved sal, dei kan bli gitt bort som gåve eller arv mm.- Vedtektene i SØK AS set visse krav til omsetjing av SØK-aksjar, så aksjane er ikkje fritt omsetjelege.

  • Dersom ein privatperson skal erverva aksjar, må vedkommande vera busett innanfor SØK sitt konsesjonsområde per 1.1.17.
  • Er ervervaren eit føretak, må føretaket si registrerte forretningsadresse vera innanfor konsesjonsområde.
  • I tillegg må ei kvar overføring av aksjar godkjennast av styret slik aksjelova krev.

 

Namn:  E-post:  Telefon: Kjøp/salg