Kjøp/sal av aksjar

Oversikt over interessentar for kjøp/sal av SØK-aksjar:

All dialog vedrørande kjøp og sal foregår direkte mellom kjøpar og seljar fram til de har fylt ut skjema for sal som deretter skal sendast til post@sok.no for godkjenning i styret. NB! For omsetjing av aksjar skal det frå 6.6.2023 bli betalt eit gebyr på kr 0,01 per aksje per transaksjon, gebyret blir fakturert mottakar/kjøpar av aksjane.

SKJEMA FOR SAL

For å vera registrert på denne sida må ein senda inn ei melding til post@sok.no med følgjande informasjon: 
- Namn
- E-post
- Telefonnummer
- Kjøp eller sal? 
- Evt. kommentarar

Namn: E-post:  Telefon:  Kjøp/Salg: 
Håkon Matre haakonmatre@webmail.no 901 09 490 Kjøp
Arne Risøy arvekst@gmail.com 41 24 51 09 Kjøp
Arnfinn Vølstad a-voe@online.no 901 54 976 Kjøp
Steinar Matre steinar.matre@westcon.no 990 30 708 Kjøp
Eivind Vik eivind.vik@outlook.com 951 26 162 Kjøp
Silje Holden Birkeland siljehbirke@gmail.com 467 45 481 Kjøp
Gangstø Transport AS kjell@gangstotransport.no 908 57 546 Kjøp
Sjur Heggen sjurhegg3@hotmail.com  901 67 994 Kjøp
Reidar Svendsbøe Reidar@haugnett.no 911 99 984 Kjøp
Lasse Sæther lasse.saether@gmail.com 489 55 506 Kjøp
Oddgeir Andersen Oddgea@hotmail.com 971 55 458 Kjøp
Åsmund Ohm Børretzen asmund@haugnett.no 907 68 620 Kjøp
Magne Andreas Vik magneavik@gmail.com 906 98 968 Kjøp
Njål Dyrrdal njl.dyrdal@haugnett.no 913 62 423 Kjøp

Aksjane i SØK AS kan fritt omsetjast ved sal, dei kan bli gitt bort som gåve eller arv mm. I tillegg må ei kvar overføring av aksjar godkjennast av styret slik aksjelova krev.