Valnemnd

Instruks for valnemnda i Skånevik Ølen Kraftlag AS

Fastsett av Generalforsamling i SØK AS den 13.6.2017


1. Styret
Selskapet skal ha eit styre av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som blir valde av generalforsamlinga. Minst to av styremedlemmene og ein av varamedlemmene skal ha tilknytning til Etne kommune, og tilsvarande skal minst to av styremedlemmene og ein av varamedlemmene ha tilknyting til Vindafjord kommune. Aksjelova stiller ikkje krav til kjønnsbalanse i styret i SØK AS, men valnemnda skal ta slike omsyn. Styreleiar og nestleiar skal ikkje koma frå same kommune. Alle styremedlemmer må eiga aksjar i selskapet og tilfredsstilla krava for å erverva aksjer som bestemt i §7. 

 

2. Valnemnd
Selskapet skal ha ei valnemnd jf § 10 i vedtektene. Valnemnda skal ha 3 medlemmer som skal veljast av generalforsamlinga med ei tenestetid på tre år. Minst ein av medlemmene skal ha tilknyting til Etne Kommune, og tilsvarande skal minst ein av medlemmene ha tilknyting til Vindafjord kommune. Alle medlemmer av valnemnda må eiga aksjar i selskapet og tilfredsstilla krava for å erverva aksjar som bestemt i vedtektene §7. 

 

3. Arbeidsoppgåver:
Valnemnda skal avgi innstilling til Generalforsamlinga om: 
a. Fem medlemmer og to varamedlemmer til styret med tenestetid på to år. For å sikra kontinuitet, kan valnmenda følgja ein metode som inneber at 2 styremedlemmer      står på val eit år, og 3 styremedlemmer neste år. Varamedlemmer står på val kvart år. 
b. Val og styreleiar og nestleiar i styret med tenestetid på eitt år. 
c. Tre medlemmer til valnemnda med tenestetid på tre år, og framlegg på leiar med tenestetid på eitt år. For å sikra kontinuitet i valnemnda, skal berre ein av 
    medlemmene stå på val kvart år - normalt den som har hatt 3 års tenestetid. 
d. Det skal førast eigen møteprotokoll frå valnemnda sine arbeidsmøte. 

 

4. Arbeidsprosess
a. Seinast seks veker før årsmøtet får leiaren av valnemnda tilsendt frå styret: 
    - Liste over kven som står for val
    - Tilgang til liste over eigarar
    - Dato for Generalforsamling
    - Instruks for valnemnd
b. Leiaren kallar samen valnemnda, og har ansvaret for at valnemnda si innstilling er ferdig 14 dagar før Generalforsamlinga.
c. Valnemnda sitt framlegg skal være vedlegg til innkallinga til Generalforsamlinga og gjerast tilgjengeleg på selskapet si heimeside, jf. § 8 i vedtektene. 
d. Det skal førast eigen møteprotokoll frå valnemnda sine arbeidsmøte. 

 

5. Eit kompetent og velfungerande styre i SØK AS
Valnemnda skal leggja til rette for at selskapet kan velja eit styre som er kompetent og velfungerande. Når valnemnda finn det naudsynt, kan valnemnda innkalla styreleiar og styremedlemmer til samtalar om arbeidet i styret. I samsvar med styreinstruksen skal styret årleg gjera ei vurdering av styrearbeidet, for å sjå til at styret fungerer både individuelt og som gruppe. Valnemnda kan også be om å få innsyn i denne eigenvurderinga. 

 

***********

Viser til vedtak i sak 27/19 frå SØK-styret: 

Styret viser til innspela i årets og fjorårets generalforsamling om styresamansetjing, og vil utarbeida framlegg til justering av valnemndinstruksen til neste generalforsamling. (red.anm. Til generalforsamling 2020)

************


Eventuelle innspel/forslag til valnemnda kan rettast til post@sok.no