Spørsmål om aksjar

SPØRSMÅL:
Kva var den skattemessige verdien på SØK-aksjene per 31.12.2020 og per 31.12.2021?

SVAR: 
Den korrigerte skattemessige verdien av SØK-aksjen per 31.12.2020 er kr 1,09 per aksje. Per 1.1.2020 var den kr 1.24379.

Formuesverdien per 31.12.2021 er ikkje klar og den vil heller ikkje bli klar før godt ut på våren pga. at verdien er knytt opp mot aksjeverdiane i Haugaland Kraft. Så per nå er førre års likningsverdi det beste estimatet me har. Endeleg verdi vil nok bli høgare, men uvisst kor mykje.


SPØRSMÅL: 
Kvar kan eg registrere meg som interessert i kjøp av SØK-aksjar?

SVAR:
Då kan du sende navn, telefonnummer og/eller e-post til post@sok.no, så vil din kontaktinformasjon ligga tilgjengeleg her: 
https://www.sok.no/aksjar/kj%C3%B8p-sal-av-aksjar

Gjer oppmerksom på at alle avtalar om kjøp og sal vert føretatt mellom kjøpar og selgar. Men deretter skal transaksjonen/salsskjema bli godkjent i SØK-styret.