Ordinær Generalforsamling 2020

Innkalling til ordinær generalforsamling

Styret innkallar med dette til ordinær generalforsamling i Skånevik Ølen Kraftlag AS
18. august kl. 18:00 i Skånevik Idrettshall
Dørene blir opna for registrering av møtande aksjonærar frå kl. 17:00.   

Atterhald om at smitteverntiltaka i august kan innebera endringar i gjennomføringa av møtet!

PÅMELDINGSSKJEMA
Påmeldingsfrist: 11.08.20. 


Sakliste:

1.    Opning av generalforsamlinga ved styreleiar, som også refererer kor mange aksjonærar som er registrerte som deltakarar på generalforsamlinga

2.    Val av møteleiar og ein person til å medunderteikna protokollen saman med møteleiar

3.    Godkjenning av innkalling og sakliste

4.    Godkjenning av årsmelding og rekneskap for 2019, herunder disponering av årsresultatet                           
-    Årsmeldinga og rekneskapet for 2019  og styrets innstilling til vedtak ligg på www.sok.no

5.    Fastsetting av godtgjersle til revisor
-    Saksframlegg og styrets innstilling til vedtak ligg på www.sok.no

6.    Vidare utvikling av Skånevik Ølen Kraftlag AS
-    Saksframlegg og innkomne forslag med styrets innstilling til vedtak ligg vedlagt

7.    Forslag til vedtektsendring
-    Saksframlegg og innkomne forslag med styrets innstilling til vedtak ligg vedlagt

8.    Forslag om endring i instruks for valnemnda
-    Saksframlegg og styrets innstilling til vedtak ligg på www.sok.no

9.    Val av styre og andre tillitsvalde
-    Innstilling frå valnemnda ligg på www.sok.no

10.    Fastsetting av godtgjersle til styret og andre tillitsvalde
-    Innstilling frå valnemnda ligg på www.sok.no

 

Alle sakspapir til generalforsamlinga og styrets forslag til vedtak ligg på SØK si heimeside, og interesserte kan også få desse ved å ta kontakt på post@sok.no.

Påmelding til generalforsamlinga innan 11.08.2020 til post@sok.no  eller via påmeldingsskjema på www.sok.no
Hugs namn på aksjonær, fødselsdato/org.nr og telefonnummer!


Bjoa, 14.07.20.

Gunnar Dalen Styreleiar 
Skånevik Ølen Kraftlag AS  

 

INNKALLING OG VEDLEGG GENERALFORSAMLING SØK

FULLMAKT
(NB! Kun en fullmakt per aksjonær)