Ordinær Generalforsamling 2020

Det var gjennomført ei forenkla generalforsamling 18.08.2020 der kun dei lovpålagde sakene vart handsama. 

Protokoll Generalforsamling SØK 18.08.2020.

Følgjande saker frå den opphavelege saklista vert utsett til behandling i ei ekstraordinær generalforsamling når smittevernet tillèt møte på opptil 500 personar:
Sak 6. Vidare utvikling av SØK AS
Sak 7. Vedtektsendringar
Sak 8. Ny instruks for valnemnda  
Sak 9. Val av styre og andre tillitsvalde,
  
 

Bjoa, 13.08.20.

Gunnar Dalen Styreleiar 
Skånevik Ølen Kraftlag AS