Ordinær Generalforsamling 2020

Generalforsamlinga i SØK AS utsett


SØK AS kallar inn til ordinær generalforsamling den 18. August 2020 kl. 18.00 i Skånevik Idrettshall.

Regjeringa har føreslått utsett frist for generalforsamling i AS i år. Med atterhald om Stortinget si tilslutning til forslaget, har Styret i SØK vedtatt å nytta seg av den utsette fristen for årets generalforsamling.

I tillegg til vanlege årsmøtesaker har det i år kome inn forslag om omfattande endringar av vedtektene og vidare utvikling av SØK, herunder mogleg avvikling av selskapet. 

Styret vil leggja best mogleg til rette for brei deltaking og trygt oppmøte på Generalforsamlinga.

Innkalling og sakliste vert sendt aksjonærane i god tid før møtet.