Retningslinjer for støtte

Retningslinjer for tildeling av økonomisk støtte til lag og organisasjonar


1    Bakgrunn

SØK AS fusjonerte med Haugaland Kraft AS (HK) 1.9.2017. SØK AS eig per 31. des. 2018 3,93 % av aksjane i HK AS. All operasjonell drift er overført frå SØK AS til HK AS. Inntektene til SØK AS er i hovudsak aksjeutbytte frå HK AS.

Styret har vedtatt retningslinjer for investeringar og ressursbruk i SØK AS.  Desse vart vedtekne som vedlegg til styreinstruksen av 1.7.2017 og revidert i styremøte 3.september 2019.  I punkt 4 heiter det: Styret legg opp til å nytta følgjande retningslinjer og rammer for bruken av HK-utbytet: 

-    Drifta av selskapet skal baserast på vedtatt budsjett med grunnlag i faktisk behov og avlagt rekneskap
-    Aksjeutbyttet skal dimensjonerast for minimum å dekka opp aksjonærane sine utlegg til formueskatt og utbytteskatt på SØK-aksjane 
-    Inntil 30 % til bygde- og næringsutvikling (15% til Fiber og 15% til Grendelag)
-    Inntil 15 % til allmennyttige føremål. 

 

2    Selskapsføremålet er grunnlaget for retningslinjene  

-  Selskapets føremål er å eiga aksjar i Haugaland Kraft AS for å bidra til sikker og moderne forsyning av energi og breibandstenester i Skånevik Ølen Kraftlag SA sitt konsesjonsområde per 1. januar 2017 (seinare omtalt som "konsesjonsområdet").
- Selskapet kan i tillegg driva, delta i eller samarbeida med andre selskap om bygde- og næringsutvikling og andre aktivitetar med forretningsmessig tilknyting til konsesjonsområdet.
- Selskapet kan i tillegg ta del i eller støtta samfunnsnyttige tiltak og aktivitetar, samt fremja allmennyttige føremål til beste for innbyggjarane i konsesjonsområdet.


3    Rammer og reglar for støtte til allmennyttige føremål

3.1. Mål:
SØK AS  skal i utgangspunktet ikkje sjølv drifta aktivitet med allmennyttige føremål, men gjennom økonomisk støtte leggja til rette for god aktivitet for lag, organisasjonar og anlegg / forsamlingshus.  Alle mottakarar skal levera planar for bruken, og rapportera om gjennomføring og om nøkkeltal i rekneskapen inkl. eigeninnsats og eigenkapital.

3.2. Tiltak:
Styret legg opp til at inntil 15 %  av aksjeutbyttet frå HK AS kan nyttast til Allmennyttige føremål i konsesjonsområdet.  Innanfor ramma vil Styret fordela støtte til Allmennyttige føremål etter følgjande fordelingsnøkkel:

-    40 % kan nyttast som støtte til anlegg og forsamlingshus 
-    40 % kan nyttast som støtte til barne- og ungdomsarbeid
-    20 % kan nyttast som støtte til kulturarv- og sogelagsarbeid


3.3. Prioritering
Følgjande føremål skal prioriterast ved tildeling av støtte:

1.    Friviljug lags- og organisasjonsarbeid for barn- og ungdom under 16 år. 
2.    Drift av forsamlingslokale o.l.
3.    Friviljug sogelags- og anna kulturarvsarbeid


3.4  Gjennomføring
Utdeling av støtte skal skje årleg når inntektene til SØK tillet det.  Søknadsskjema for støtte skal vera tilgjengeleg på SØK si nettside i god tid før den årlege søknadsfristen.  Søknader skal leverast på nettsida, og søkjarane skal leggja ved følgjande dokumentasjon:
-    Aktiviteten i laget siste kalendår
-    Rekneskap og årsmelding for siste kalenderår
-    Liste over betalande medlemmer i laget
-    Synleggjering av støtta frå SØK
  
Ved handaming av søknadane skal det nyttast følgjande reglar: 
-    Grovfordeling til dei ulike føremåla jfr. punkt 3.2.
-    Fordeling til kvart lag / organisasjon med ein lik sum per betalande medlem

o    Til lag med liten aktivitet (mindre enn 6 arrangement i året) kan det gjerast avkorting i støtta med inntil 50% ut frå regelen om lik sum per betalande medlem
-    Fordeling til drift av forsamlingshus etter kapasitet / storleik
-    Fordeling til sogelag / kulturarvsarbeid etter medlemstal og aktivitetsplan
-    Til søkjarar som ikkje oppfyller vilkåra om bl.a. å synleggjera støtta, kan det gjerast avkorting i støtta med inntil 50% ut frå reglane ovanfor

 

4. Rammer for bygde- og næringsutvikling

Mål:

SØK AS skal i utgangspunktet ikkje sjølv drifta aktivitet innan bygde- og næringsutvikling.  Dette skal gjennomførast i partnarskap med bygde- og grendelag eller andre partnarar i konsesjons-området. 

Tiltak:

Styret legg opp til å nytta følgjande retningslinjer for støtte til Bygde- og næringsutvikling

  • Deler av Utbytet frå HK AS  kan nyttast som støtte til Bygde- og næringsutvikling i konsesjonsområdet, ved årlege tilskot til Grende- og Bygdeutviklingslag eller andre partnarar. 
  • Denne støtta skal dei første tre åra fordelast likt mellom dei to kommunane i konsesjonsområdet, deretter på eit fordelingsgrunnlag som harmonerer meir med eigarbasen i selskapet.
 
Praktisk informasjon:

SØK AS ønskjer å nytta Bygdelaga / Grendelaga som partnarar for bygde- og næringsutvikling, og det er desse laga som vil få årleg støtte frå SØK. Alle søknader om bygde- og næringsutvikling må difor sendast til Bygdelaga / Grendelaga, som ut frå sine prioriteringar avgjer kva tiltak som skal få støtte i kvar bygd. 

SØK AS kjem til å stilla visse krav til alle partnarar, og Styret legg opp til dialog med desse ein gong i året.  Då skal dei levera planar for bruken, og rapportera om gjennomføring og om nøkkeltal i rekneskapen inkl. eigeninnsats og eigenkapital. 

 

Vedtatt i Styret 24.april 2018 og oppdatert i samsvar med styrevedtak den 3.september 2019.