Avtaleperiode 1 år frå inngåing
Gjeldande fråPris øre/kWh inkl. mva og elsertifikatkostnad
xxxxxx
Avtaleperiode 2 år frå inngåing
Gjeldande fråPris øre/ kWh inkl. mva og elsertifikatkostnad
xxxx