Prisen på straum vert bestemt av forbruket, tilgang på vatn, og råvareprisar på gass, olje og kol. Den vert òg påverka av forbruksutviklinga, produksjonsevne, og transportkapasitet mellom dei ulike prisområda i Noreg og mellom Noreg og utlandet. Les meir om prisområde her.


Fakta om prissetting av straum finn du her.